گروه آموزشی مهندسی کامپیوتر

گروه آموزشی مهندسی کامپیوتر

امروز: 21 مرداد 1399

آخرین بروزرسانی: 31 فروردین 1399

نظرسنجی

نظرشما در مورد قالب جدید وب سایت گروه چیست؟ 
 
» » زمان دفاع و نام استاد داور پروژه های کارشناسی پیوسته و ناپیوسته

زمان دفاع و نام استاد داور پروژه های کارشناسی پیوسته و ناپیوسته

 زمان دفاع و نام استاد داور پروژه های کارشناسی پیوسته و ناپیوسته

ردیف شماره دانشجویی نام خانوادگی و نام نام داور زمان داوری ساعت داوری
1 96115303 علیرضا انصاری استاد افشانی یکشنبه 98/11/13 10:00
1 93112202 شجيراوي الهام     استاد مومنی یکشنبه 98/11/13 08:20
2 93112210 اسكندري نگين     استاد واهبی یکشنبه 98/11/13 08:20
3 93112260 نجفي حسام     استاد نصیرزاده یکشنبه 98/11/13 11:00
4 93112261 نگاهدارزاده حسين     * * *
5 93112262 سيفوري نيما     استاد نیزاری دوشنبه 98/11/14 10:00
6 93112266 چوبين علي اكبر     استاد مومنی یکشنبه 98/11/13 08:40
7 93112271 دورقي هناء     * * *
8 93112273 عادل زاده عابدين     استاد واهبی یکشنبه 98/11/13 08:40
9 93112274 مذهب جعفري سينا     استاد نیزاری دوشنبه 98/11/14 10:20
10 93112446  جعفري مهزيار  * * *
11 93112452  قديري طادي مرصاد  * * *
12 93112456  صنيعي نژاد حسين  استاد نصیرزاده یکشنبه 98/11/13 11:15
13 93112459  كريميان سميرا  استاد نصیرزاده یکشنبه 98/11/13 11:30
14 93112467  بيت سياح مرتضي  * * *
15 93212205 احمدي مريم     استاد مومنی یکشنبه 98/11/13 09:00
16 93212409  علاقه مندزاده رويا  استاد واهبی یکشنبه 98/11/13 09:00
17 94112203 بيت سياح باقر     * * *
18 94112213 كريم زاده محمدحسين     * * *
19 94112215 عبادي نژاد علي     استاد نصیرزاده یکشنبه 98/11/13 11:45
20 94112217 فرهي پويا     * * *
21 94112223 رزم سينا     * * *
22 94112232 موري رستمي مريم     * * *
23 94112234 اسدي كيا مليكا     استاد نیزاری دوشنبه 98/11/14 10:40
24 94112401  صالح خوباورصاد نازنين  * * *
25 94112405  بوستان بهاره  استاد نصیرزاده یکشنبه 98/11/13 12:00
26 94112417  ذوالفقاري چهارده چريكي نيلوفر  استاد نصیرزاده یکشنبه 98/11/13 12:15
27 94112422  شيرعلي اردلي سارا  استاد نیزاری دوشنبه 98/11/14 11:00
28 94112425  گراوند فاطمه  استاد نصیرزاده یکشنبه 98/11/13 12:30
29 94112426  هليچي سعيدي اسما  استاد واهبی یکشنبه 98/11/13 09:20
30 94112434  رضائي مه لقا  استاد نیزاری دوشنبه 98/11/14 11:20
31 94112448  يگانه زاده صادق  استاد واهبی یکشنبه 98/11/13 08:40
32 94212206 شيرعلي شايان     استاد افشانی یکشنبه 98/11/13 10:00
33 94212218 اسدي زهرا     * * *
34 94212219 خنيفر راحله     استاد واهبی یکشنبه 98/11/13 10:00
35 94212413  لطيفيان مصطفي  استاد واهبی یکشنبه 98/11/13 10:20
36 94212423  بهداروندي مجتبي  استاد افشانی یکشنبه 98/11/13 10:00
37 95112509 كاوياني فر امين     * * *
38 95115309 مرادي عباس     * * *
39 95115339 كردزنگنه شهرام     استاد واهبی یکشنبه 98/11/13 10:40
40 96115302 باراني علي     استاد نیزاری دوشنبه 98/11/14 11:40
41 96115304 اولي پور محمدسعيد     استاد واهبی یکشنبه 98/11/13 11:00
42 96115313 عظيمي شوشتري محمد     استاد مومنی یکشنبه 98/11/13 09:20
43 96115314 ولي شرف جواد     استاد مومنی یکشنبه 98/11/13 09:40
44 96115317 صالحي علي     استاد افشانی یکشنبه 98/11/13 10:00
45 96115318 ميان ابي پور عماد     استاد مومنی یکشنبه 98/11/13 10:00
46 96115329 حاجي زاده فاطمه     * * *
47 96115335 عيدي ناديا     استاد مومنی یکشنبه 98/11/13 10:20
48 96115337 غلام زاده پريا     استاد نصیرزاده یکشنبه 98/11/13 12:45
49 96115340 رفيعي نگين     استاد واهبی یکشنبه 98/11/13 11:20
50 96115342 بهشتي سيده ليلا     استاد مومنی یکشنبه 98/11/13 10:40
51 96115343 مهناءزاده شهريار     استاد مومنی یکشنبه 98/11/13 11:00
52 96115344 جيحون داود     استاد واهبی یکشنبه 98/11/13 11:40
53 96115345 بازگير عرفان     استاد واهبی یکشنبه 98/11/13 12:00
54 96115351 موسوي زاده سيدمحمدجعفر     استاد واهبی یکشنبه 98/11/13 12:20
55 96115354 طالبي مجيد     استاد نیزاری دوشنبه 98/11/14 12:00
56 96115356 حيدري نيا فرحان     استاد واهبی یکشنبه 98/11/13 12:40
57 96115361 سيدعطاري نگين     استاد نیزاری دوشنبه 98/11/14 12:20
58 96115362 عبدالخاني عباس     استاد افشانی یکشنبه 98/11/13 12:40
59 96215301 دغاغله نجمه     استاد نصیرزاده یکشنبه 98/11/13 13:00
60 96215302 محيسن شيما     استاد واهبی یکشنبه 98/11/13 13:00
61 96215305 ساماني فاطمه     استاد مومنی یکشنبه 98/11/13 11:20
62 96215306 كرم پور حديث     استاد نصیرزاده یکشنبه 98/11/13 13:15
63 96215309 عطائي علي     استاد افشانی یکشنبه 98/11/13 10:00
64 96215311 مزرعه فرشته     استاد نیزاری دوشنبه 98/11/14 12:40
65 96215312 اريان پور فاطمه     استاد نیزاری دوشنبه 98/11/14 13:00
66 96215315 شهني ماني     استاد نیزاری دوشنبه 98/11/14 13:20

درج شده در تاریخ: 12 / 11 / 98 تعداد بازدید : 150

ارسال یک نظر