گروه آموزشی مهندسی کامپیوتر

گروه آموزشی مهندسی کامپیوتر

امروز: 04 تیر 1398

آخرین بروزرسانی: 23 خرداد 1398

نظرسنجی

نظرشما در مورد قالب جدید وب سایت گروه چیست؟ 
 
» » زمان دفاع و نام استاد داور پروژه های کارشناسی ناپیوسته

زمان دفاع و نام استاد داور پروژه های کارشناسی ناپیوسته

کارشناسی ناپیوسته نرم افزار
رديف نام خانوادگي و نام شماره دانشجویی نام داور روز دفاع ساعت دفاع
1 اجيلي روح اله     94115381 امیری منش دوشنبه 97/06/12 09:00
2 اراني ارمين     95115301 امیری منش یکشنبه 97/06/10 09:00
3 اسكندري مسعود     91215313 *    
4 ال خميس فاطمه     95115333 *    
5 الهايي زهرا     95115366 نیسی مینایی یکشنبه 97/06/11 09:00
6 باورصادشهري پور مهسا     94215307 امیری منش دوشنبه 97/06/12 09:00
7 بشيري دزفولي داود     94215355 *    
8 بوعذار شيما     95115324 سلیمی ترک سه شنبه 97/06/13 09:00
9 بيت سياح زينب     94215356 سلیمی ترک سه شنبه 97/06/13 09:00
10 پاكزاد نسترن     95115314 نصیرزاده یکشنبه 97/06/11 09:00
11 پولادوند مرضيه     94215338 امیری منش یکشنبه 97/06/10 09:00
12 تقدسيان نيك عيسي     94215310 *    
13 چهرازي صديقه     95115342 *    
14 حرداني ستاره     95115316 زینوند لرستانی سه شنبه 97/06/13 09:00
15 حريزاوي حميد     94115345 سیف السادات دوشنبه 97/06/12 09:00
16 حسن زاده شماري مويد     95115331 امیری منش یکشنبه 97/06/10 09:00
17 حسين پور سجاد     95115319 نصیرزاده یکشنبه 97/06/11 09:00
18 حيدريان علي     95115363 امیری منش یکشنبه 97/06/10 09:00
19 خرمي سعيد     93215343 *    
20 خليج عظيم     95115349 *    
21 رشيدي الهام     95115313 واهبی دوشنبه 97/06/12 09:00
22 رشيدي اصل مژگان     94215333 امیری منش دوشنبه 97/06/12 09:00
23 رييسي فردظلم ابادي صديقه     95115367      
24 زارعي بنيامين     95115337 امیری منش دوشنبه 97/06/12 09:00
25 زنگنه بهزادي سمانه     94215302 امیری منش یکشنبه 97/06/10 09:00
26 سرقلي حقيقت مريم     94215316 زینوند لرستانی سه شنبه 97/06/13 09:00
27 سلامات حسين     95115307 امیری منش یکشنبه 97/06/10 09:00
28 سلماني محمد     94215369 سلیمی ترک سه شنبه 97/06/13 09:00
29 سليماني بواني ارزو     94215340 نصیرزاده یکشنبه 97/06/11 09:00
30 سوداني غلامرضا     94215341 نیسی مینایی یکشنبه 97/06/11 09:00
31 شبيبي سيده فاطمه     95115370 امیری منش دوشنبه 97/06/12 09:00
32 شحيطاط ماجده     95115322 واهبی دوشنبه 97/06/12 09:00
33 شريف فرزانه     95115340 واهبی دوشنبه 97/06/12 09:00
34 شريفي سيده هاجر     93215387 سیف السادات دوشنبه 97/06/12 09:00
35 شوش محمدرضا     94115390 نصیرزاده یکشنبه 97/06/11 09:00
36 شيخ سيرجاني فرشته     95115338 سلیمی ترک سه شنبه 97/06/13 09:00
37 صافي نسرين     94215360 *    
38 صالحي محسن     94215319 سلیمی ترک سه شنبه 97/06/13 09:00
39 طايي مريم     95115317 سیف السادات دوشنبه 97/06/12 09:00
40 عامري هدا     94115334 امیری منش یکشنبه 97/06/10 09:00
41 عبيدي زهرا     95115348 *    
42 عفراوي ابراهيم     95115353 سیف السادات دوشنبه 97/06/12 09:00
43 علوي هدي     94215334 سلیمی ترک سه شنبه 97/06/13 09:00
44 عيسي پور عاطفه     95115335 سلیمی ترک سه شنبه 97/06/13 09:00
45 فريسات ناهيد     94215354 نصیرزاده یکشنبه 97/06/11 09:00
46 كتانباف زاده موگهي فروغ     95115312 نصیرزاده یکشنبه 97/06/11 09:00
47 كريم پورصالح بابري مريم     94215335 *    
48 كريمي محسن     93115324 *    
49 كفايت امير     95115304 نصیرزاده یکشنبه 97/06/11 09:00
50 كيميا ياسمن     94115362 نصیرزاده یکشنبه 97/06/11 09:00
51 لجميري روناك     94215324 امیری منش دوشنبه 97/06/12 09:00
52 مزرعاوي شقايق     94215345 امیری منش یکشنبه 97/06/10 09:00
53 مفتخرنيا محمد     93115328 امیری منش دوشنبه 97/06/12 09:00
54 منظمي محمد     95115351 زینوند لرستانی سه شنبه 97/06/13 09:00
55 موسوي سيدحسين     95115344 سیف السادات دوشنبه 97/06/12 09:00
56 مياحي سنا     94215366 امیری منش دوشنبه 97/06/12 09:00
57 نيسي فاطمه     94215330 *    
58 هاشمي عليرضا     95115311 امیری منش یکشنبه 97/06/10 09:00
59 هزاروند مرضيه     94115324 نصیرزاده یکشنبه 97/06/11 09:00

درج شده در تاریخ: 10 / 06 / 97 تعداد بازدید : 402

ارسال یک نظر